وقتی زمان ، به جای افقی بودن ، برای وجود ما عمودی باشد ، گذشته به آینده تبدیل می شود و آینده به گذشته تبدیل می شود. وقتی خروس غلط می خواند ، روایتی غیر متعارف و غیرخطی است که در آن طرح و روابط به تعویق می افتد

بازی ناتورالیستی سه خواهر در مورد تخریب تدریجی اشرافیت روسیه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و جستجوی معنای زندگی در دنیای جدید است.

داستان این نمایش در مهمانی می گذرد که در آن بهترین دوستان با گفتن یک شوخی خنده دار باعث می شوند قبرها باز شود و ارواح شیطانی راهپیمایی کنند. در طول بحث ها ، ماسک “تفاهم و دوستی” به طرز بی رحمانه ای کنار گذاشته می شود.

در این اجرا، وضعیت یک خانواده فقیر و خارج از هنجار بررسی می شود و شدت وضعیت فوق به حدی است که در درون خود خانواده منجر به درگیری ها و برخوردهای متضاد و ناخواسته شده است.